Informacije za kandidate za zaposlenje

Informacije o obradi ličnih podataka kandidata za zaposlenje odnosno posao u Sportini d.o.o, Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd

Poštovani kandidati!

Poverićete nam vaše lične podatke ili prilikom prijave na objavljeno slobodno radno mesto ili van otvorenih postupaka zapošljavanja, kada ćete se samoinicijativno predstaviti sa željom da nekad u budućnosti radite za nas.

Kada se budete prijavom odazivali na objavu slobodnog radnog mesta, zamolićemo vas da nam prosledite sledeće lične podatke:

  • Osnovni podaci (ime, prezime, datum rođenja).
  • Podaci za kontakt (elektronska adresa, telefon, adresa prebivališta).
  • Podaci o obrazovanju i radnom iskustvu (biografija/CV).

Slobodna radna mesta objavljujemo na svojoj Internet stranici, zato ćete prijavu na konkurs predati preko obrasca na Internetu ili putem elektronske pošte.

Nakon izvršenog izbora, lične podatke neizabranih kandidata koji će nam dozvoliti da čuvamo prosleđenu prijavu i u konkursnom postupku dodatno dobijene lične podatke, vodićemo u zbirci kandidata za posao ili zaposlenje u Sportini d.o.o. za svrhu eventualnog kasnijeg pozivanja na posao ili zaposlenje u Sportini d.o.o. Ako nam budete dozvolili, radi lakšeg traženja adekvatnog posla odnosno zaposlenja, vaše lične podatke ćemo obraditi i za ocenjivanje nekih ličnih vidika, interesovanja, zanimanja i veština sa svrhom predviđanja vaše radne uspešnosti, talenata, preferencija isl. Radi sprovođenja zajedničke politike zapošljavanja na nivou Sportine Group, molićemo vas da dozvolite, da pristup vašim ličnim podacima u zbirci ima i Sportina Bled d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Lične podatke kandidata koji će dozvoliti obradu i nakon završenog izbornog postupka, čuvaćemo najduže godinu dana nakon definitivnog izbora kandidata na objavljeno radno mesto.

U slučaju, da ćete nam se samoinicijativno predstaviti sa željom da biste u budućnosti radili za nas i proslediti nam vaše lične podatke, što korišćenjem Internet obrasca, što elektronskom ili običnom poštom, ne da bi se odazvali na objavu slobodnog radnog mesta, zahvalićemo vam se za poslatu ponudu i pozvaćemo vas da iskažete saglasnost za unos vaših ličnih podataka u zbirku kandidata za zaposlenje odnosno posao u Sportini d.o.o; da date pristanak za čuvanje vaših podataka za svrhu eventualnog kasnijeg pozivanja na posao ili zaposlenje u Sportini d.o.o, odnosno, da date pristanak za obradu prosleđenih ličnih podataka i radi ocenjivanja nekih ličnih vidika, interesa, zanimanja i veština sa ciljem predviđanja vaše poslovne uspešnosti, talenata i preferencija isl. Radi sprovođenja zajedničke politike zapošljavanja na nivou Sportine Group, molićemo vas da dozvolite, da pristup vašim ličnim podacima u zbirci ima i Sportina Bled d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce. U slučaju vašeg pristanka, prosleđene lične podatke u zbirci kandidata za posao odnosno zaposlenje u Sportini d.o.o. čuvaćemo najduže godinu dana nakon primanja vaše ponude.

Ličnim podacima u zbirci kandidata za posao odnosno zaposlenje u Sportini d.o.o. mogu pristupati ovlašćeni zaposleni kod rukovaoca (Sportina d.o.o, Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd) i naši ugovorni partneri (obrađivači ličnih podataka), ponuđači Web alata i aplikacija za podršku automatizovane obrade ličnih podataka u zbirci. Sportina d.o.o. obrađivače bira sa potrebnom brižnošću, jer je privatnost, kako kandidata koji imaju u nas poverenja, tako i naših klijenata, za nas veoma važna i ključna za izgradnju međusobnog poverenja.

Kandidati koji su dali saglasnost za uvrštavanje u zbirku i/ili ocenjivanje određenih vidika za svrhu lakšeg traženja adekvatnog zaposlenja odnosno posla, mogu svoj pristanak za vreme jednogodišnjeg čuvanja podataka da opozovu u bilo kom trenutku, tako što će svoju volju pisanim putem izraziti preko e-pošte na adresu: kadrovi@sportina.rs ili pisanim putem poštom na adresu sedišta Sportine d.o.o.

Više informacija o obradi ličnih podataka u Sportini d.o.o, o načinu ostvarivanja prava, ovlašćenom licu za zaštitu ličnih podataka idr, možete pročitati u Informacijama za korisnike Sportine d.o.o. na Internet stranici: http://www.sportina-club.com/sr/Informacije_za_korisnike_1/.

Poglavje A

Ako u konkursnom postupku ne budem izabran, želim da se moji lični podaci, koje sam prosledio prijavom na objavljeno slobodno radno mesto, i lični podaci koji su bili dobijeni tokom izbornog postupka, unesu u zbirku kandidata za posao odnosno zaposlenje u Sportini Bled d.o.o, za svrhu eventualnog kasnijeg obaveštavanja o mogućnosti zaposlenja, pozivanja na razgovore, testiranje znanja isl.

Poglavje B

Izražavam saglasnost da moje lične podatke u zbirci kandidata za posao i zaposlenje u Sportini Bled d.o.o, Sportina Bled d.o.o. obradi  i ocenjivanjem nekih ličnih vidika, sa ciljem predviđanja moje radne uspešnosti, talenata, preferencija isl, sve za svrhu traženja meni primerenog posla odnosno radnog mesta.

Sportina Bled d.o.o. će vaše lične podatke obraditi samo za sopstvene kadrovske potrebe, do vašeg zaposlenja odnosno zaključenja drugog ugovora o radu, ali najduže jednu godinu nakon definitivnog izbora kandidata na objavljeno radno mesto.

Svoj pristanak možete u vreme jednogodišnjeg čuvanja u bilo kom trenutku opozvati, tako što ćete svoju volju pisanim putem izraziti preko e-pošte na adresu: zaposlitev@sportina.si ili pisanim putem poštom na adresu sedišta Sportine Bled d.o.o.

Više informacija o obradi ličnih podataka u Sportini Bled d.o.o, o načinu ostvarivanja prava, ovlašćenom licu za zaštitu ličnih podataka idr, možete pročitati u Informacijama za korisnike Sportine Bled d.o.o. na Internet stranici: http://www.sportina-club.com/sr/Informacije_za_korisnike_1

Poglavje C

Radi sprovođenja zajedničke politike zapošljavanja na nivou Sportine Group, izražavam saglasnost, da pristup mojim ličnim podacima u zbirci kandidata za posao i zapošljavanje u Sportina _____ d.o.o. ima i Sportina Bled d.o.o, Alpska cesta 43, 4248 Lesce.

footer-logo-groupfooter-logo-sportinafooter-logo-xyzfooter-logo-marx