Trendi

INSTAGRAM NAGRADNA IGRA| KARL LAGERFELD TORBICA ZANJO/HUGO PULOVER IN DENARNICA ZANJ

 1. Splošne določbe

  Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v instagram nagradni igri »Karl Lagerfeld torbica zanjo/Hugo pulover in denarnica zanj«. Organizator nagradne igre: Sportina Bled d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce, mat. št. 5331765000, DŠ: SI49902032 (v nadaljevanju: organizator).

  Nagradna igra je mednarodna in traja od vključno 6. 12. 2019 do 25. 12. 2019. V sredo, 25. 12. razglasimo oba dobitnika. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

  2. Namen nagradne igre
  Namen Instagram nagradne igre »Karl Lagerfeld torbica zanjo/ Hugo pulover in denarnica zanj (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija trgovine XYZ po celotni regiji. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa naročnik nagradne igre.

  3. Udeleženci
  Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mlajši od 15 let za sodelovanje potrebujejo soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju Sportina Bled d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu.

  4. Način sodelovanja
  Udeleženci nagradne igre sodelujejo z obiskom Instagram strani XYZ Fashion Store, kjer poleg sledenja omenjeni Instagram strani potrebujejo tudi všečkati fotografijo z izdelkom, ki se poklanja v Instagram nagradni igri ter v komentar spodaj označiti prijatelje, ki bi se prav tako razveselili omenjenega izdelka. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat. Nakup izdelkov Sportina Group ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.

  5. Nagrade:
  - 1x ženska torbica znamke Karl Lagerfeld, 1x moški HUGO pulover in denarnica.
  Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade so prenosljive na tretje osebe. Navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad.

  6. Izbiranje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih
  Izbiranje bo potekalo 25. 12. 2019. Izbor bo opravljen s pomočjo aplikacije za naključno izbiro komentarjev na Instagramu. Če izbranec ne bo izpolnjeval vseh pogojev se bo postopek naključnega izbora z aplikacijo nadaljeval do prvega nagrajenca, ki ustreza vsem pogojem. Ob zaključku nagradne igre bosta nagrajenca obveščena in izpostavljena pod objavo samo ter prek Instagram story objave. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila. Rezultati izbiranja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

  7. Prevzem nagrade
  Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izbrani, organizatorju v zasebnem sporočilu v roku 1 delavnega dneva posredujejo podatke, potrebne za evidenco. Nagrade bodo nagrajenci prevzeli v najbližji trgovini XYZ, rok prevzema pa je 10 dni od dneva žreba. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane ne podeljena. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
  - nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  - se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  - se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  - se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Instagramu v roku 1 delavni dan ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade.

  8. Izključitev odgovornosti
  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
  -(ne)delovanje družabne spletne mreže Instagram,
  - vse ostale aktivnosti na spletni mreži Instagram,
  - kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
  - nedostavljene pošiljke z nagradami,
  - kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

  9. Varovanje osebnih podatkov:
  Vsi osebni podatki so varovani v skladu z 11. členom teh Pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre in naročnik nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita za potrebe tega nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu nagrade. Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer: - Dokumentacijo in podatke v zvezi z izvedbo in organizacijo nagradne igre, vključno s splošnimi pogoji slednje (z vsemi morebitnimi spremembami) tri leta od zaključka nagradne igre; - Dokumentacijo in podatke v zvezi z nagrajenci v skladu z davčno – računovodskimi pravili oz. eno leto od podelitve nagrad, karkoli od navedenega izteče kasneje. Po izteku navedenih rokov organizator dokumentacijo in podatke preneha uporabljati oz. jih uniči v skladu s predpisi.

  10. Ostale določbe:
  Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolno izpolnjene ter napačno izpolnjene prijave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Instagram strani XYZ Fashion Store. Nagradna igra ni organiziran družbenega omrežja Instagram, prav tako Instagram ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne Instagramu. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

  V Lescah, 6. 12. 2019.
  OrganizatoR nagradne igre Sportina Bled d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce.