Informacije za korisnike

INFORMACIJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA ZA KORISNIKE U SPORTINI D.O.O.

INFORMACIJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA ZA KORISNIKE U SPORTINI D.O.O.

I. PREDSTAVLJANJE RUKOVAOCA

Sportina, društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo, posredovanje, zastupanje, posredovanje i organizaciju Sportina d.o.o., Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd, je trgovačko preduzeće sa cca. 300 prodavnica. Našim korisnicima želimo da se približimo stvaranjem ponude za potpuni životni stil pomoću kolekcija modnih robnih marki, kao i ugostiteljstva i turizma. Naša obaveza je, između ostalog, poštovanje privatnosti naših korisnika i zaštite njihovih ličnih podataka. Poslovanje u današnje vreme je neizostavno povezano i sa obradom ličnih podataka. Pozvaćemo vas u naše klubove lojalnosti, da bismo vam našu ponudu dodatno približili, učinili je pristupačnijom i, ako nam to dozvolite, prilagođenijom vašim potrebama i interesima. Organizovaćemo nagradne igre, podelićemo razne kupone za popuste i druge pogodnosti. Pri tome ćemo sa prikupljenim ličnim podacima postupati po odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od dana 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca pri obradi ličnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, te o prestanku važenja Direktive 95/46/ES (u daljem tekstu: Opšta uredba) i nacionalnih propisa, koji uređuju to područje.

 

II. NAŠA VIZIJA ZAŠTITE PRIVATNOSTI ODNOSNO ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

Sportina d.o.o. je rukovalac ličnih podataka vredan poverenja. Razumemo privatnost i poštujemo je. 

III. OVLAŠĆENO LICE ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

Ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka u Sportini d.o.o. je Špela Kržišnik Mesarič. Dostupan je na broj telefona +381 11 222 77 08.  i elektronskim putem na e-adresi DPORS@sportina.rs

Korisnici, na koje se odnose lični podaci, mogu sa ovlašćenim licem za zaštitu ličnih podataka sami da stupe u kontakt u vezi sa svim pitanjima, povezanim sa obradom njihovih ličnih podataka i ostvarivanjem svojih prava na osnovu važećih propisa koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

IV. SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA I PRAVNI OSNOV

a) Sportina d.o.o. lične podatke korisnika obrađuje u okviru i u svrhu izvršenja ugovora o kupovini robe i usluga, za svrhu zaključenja ugovora, u fazi pregovaranja, nakon prijema ponude korisnika (član 6/I, tačka b) Opšte uredbe). U slučaju reklamacije robe koja se ostvaruje u skladu sa pravima potrošača, korisnik je dužan da priloži račun koji dokazuje kupovinu, svoje ime i prezime, podatke za kontakt, adresu i e-adresu. Podaci će se koristiti za svrhu odlučivanja o uvažavanju nedostataka robe, odnosno o zameni besprekorne robe, kada to rukovalac dopušta.

Ako Sportina d.o.o. na zahtev kupca rezerviše određenu robu, sačuva je ili je naruči za korisnika, u tu svrhu se obrađuju podaci o imenu i prezimenu kupca, njegovoj adresi, e-adresi i broju mobilnog telefona - u svrhu obaveštavanja o pristigloj robi i kasnijem zaključenju ugovora (kupovine).

Na osnovu ugovora, Sportina d.o.o. obrađuje lične podatke članova svojih klubova lojalnosti: Sportina Group i XYZ. Podaci, koji su dobijeni u svrhu ostvarivanja prava i obaveza članstva u klubu, i koji se u nastavku obrađuju za tu namenu, detaljno su definisani u Opštim uslovima kluba lojalnosti Sportina Group i Opštim uslovima kluba lojalnosti XYZ.

Na osnovu ugovora, Sportina d.o.o. obrađuje i lične podatke zaposlenih, koji su potrebni za zaključenje i izvođenje prava i obaveza iz radnog odnosa i lične podatke drugih saradnika, koji su korisnici (i na tržištu ne obavljaju ekonomsku delatnost), u obimu kao što ga određuje Zakon o regulisanju tržišta rada odnosno Zakon o radnim odnosima.

b) Sportina d.o.o. obrađuje lične podatke korisnika i na osnovu zakonskog pravnog osnova (član 6/I tačka c) Opšte uredbe) i na osnovu drugih međunarodnih ugovora, propisa EU i nacionalnih zakona, koji od Sportine d.o.o. traže da u određenim slučajevima prosledi lične podatke korisnika državnim organima (kao što su različite inspekcije, sudovi i sl) i drugim rukovaocima radi ispunjavanja svojih ili njihovih zakonskih obaveza ili nadležnosti.

c) Sportina d.o.o. na osnovu zakonitog interesa (član 6/I točka f) Opšte Uredbe obrađuje lične podatke u svrhu smanjenja rizika neovlašćenog upadanja na njenu Internet stranicu (obezbeđivanje informacione bezbednosti, smanjenje rizika neovlašćenog pristupa do važnih poslovnih informacija, ličnih podataka i informacionog sistema Sportine d.o.o). U vezi sa pristupanjem Internet stranici, Sportina d.o.o. na serveru prati podatke koji bi mogli da služe za identifikaciju (IP adresa računara, datum i vreme, te posećene strane). Osim svrhe smanjenja rizika upadanja i neovlašćenog pristupa, ti podaci mogu da se upotrebe u analitičke i statističke svrhe. Na osnovu preovlađujućeg zakonitog interesa, Sportina d.o.o. obrađuje zakonito prikupljene lične podatke u svrhu različitih analiza i statistika, potrebnih za proveru pravilnosti poslovnih odluka i planiranje novih.

d) U određenim slučajevima, Sportina d.o.o. moli svoje stranke i druge korisnike (i kandidate za zaposlenje) da daju pristanak (član 6/I član a) Opšte uredbe) za obradu njihovih ličnih podataka za svrhu oblikovanja i posredovanja njihovim interesima, mogućnostima, interesovanjima i sl. prilagođenih ponuda robe, usluga, pa i radnih mesta. Vrste ličnih podataka koji se obrađuju o pojedincu, detaljno su nabrojane u pozivu na pristanak i razlikuju se u odnosu na kategorije korisnika (stranke, članovi klubova lojalnosti, kandidati za zaposlenje). Isto tako, Sportina d.o.o. svoje stranke i druge korisnike (posetioce njene Internet stranice) moli da iskažu pristanak za obradu njihovih ličnih podataka za svrhu slanja biltena o novostima u njenom prodajnom programu, prodajnom programu u okviru Sportina Group, o različitim događajima, pa i da daju saglasnost u svrhu slanja biltena o prodajnom programu poslovnih partnera Sportine d.o.o. U tim slučajevima obrada ličnih podataka teče u okviru korisnikovom izjavom dozvoljenog obima ličnih podataka, namene i dogovorenih kanala obaveštavanja, sve do opoziva.Ako je korisnik mlađi od 16 godina, pristanak za njega, kada bi se radilo o uslugama informacionog društva, daju njegovi roditelji ili staratelji.

e) Obrada ličnih podataka posetilaca Internet stranice Sportine d.o.o. zasniva se na njihovom pristanku, osim u delu obrade ličnih podataka koji je neophodan za obezbeđivanje pravilnog rada Internet stranice (npr. prijava, proces kupovine…). Obrada ličnih podataka pomoću kolačića, koja se odvija na osnovu pristanka, detaljno je opisana na linku: http://sportina.group/xyz/piškotki.

f) Na svojim Internet stranicama Sportina d.o.o. koristi i alate za automatizaciju marketinga kao što je SharpSpring. Alat SharpSpring je 5.5. 2018. godine priznat kao usklađen sa zahtevima EU propisa iz područja zaštite ličnih podataka na osnovu dogovora EU - SAD "Štit privatnosti" (Privacy Shield). Alat je namenjen boljem poznavanju interesa i preferencija posetilaca Internet stranice, a Sportina d.o.o. može u vezi sa aktivnostima, povezanim sa marketingom, da nudi sažet ID korisnika društvenim mrežama kojima upravljaju treća lica, ili drugim Internet ponuđačima (kao što su Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram ili Google), gde se taj podatak zatim upoređuje sa podacima društvenih mreža ili sopstvenim bazama podataka Internet ponuđača, da se vama prikažu adekvatnije informacije.

 

V. KORISNICI LIČNIH PODATAKA I EVENTUALNI PRENOS LIČNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Osim Sportine d.o.o, lične podatke u njenom imenu i za njen račun obrađuju i njeni obrađivači; tipično su to ponuđači informacione podrške pri obradi ličnih podataka.

Lični podaci stranaka se ne iznose u treće zemlje, izuzev ličnih podataka koji su obrađeni alatom za automatizaciju marketinga SharpSpring. U tom slučaju se iznose van područja EU odnosno Evropskog ekonomskog prostora, pri čemu su uvek ispoštovane obavezne zaštitne mere, u slučaju iznošenja u SAD dogovor između EU i SAD »Štit privatnosti«.

VI. PRAVA KORISNIKA

Pisanim zahtevom, poslatim na adresu: Sportina d.o.o, Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd ili DPORS@sportina.rs , korisnik može zahtevati pristup, dopunu, ispravke ličnih podataka, odnosno, blokiranje odn. ograničenje njihove obrade, da izrazi prigovor na obradu podataka koji se obrađuju u vezi sa njim i da zahteva prenos podataka.

Korisnik može svoje date pristanke za obradu ličnih podatka u bilo kom trenutku trajno ili privremeno, u celosti ili delimično da opozove pisanim zahtevom, poslatim na adresu: Sportina d.o.o, Omladinskih brigada 102, Novi Beograd ili DPORS@sportina.rs, odnosno može da svojim pristancima upravlja na Internet stranici: http://www.sportina-club.com/. Opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade koja se na osnovu pristanka izvršavala do njegovog opoziva.

Korisnik ima pravo da uloži žalbu kod Poverenika za informacije RS, ako smatra da se njegovi podaci čuvaju ili bilo kako drugačije obrađuju u suprotnosti sa važećim propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

 

VII. ROKOVI ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

Sportina d.o.o. će obrađivati lične podatke u obimu koji je potreban za ostvarivanje ciljeva obrade i dok god to bude potrebno za dostizanje zamišljenog cilja.

Lične podatke tako obrađuje do izvršenja svrhe, odnosno u okviru rokova zastarelosti za obaveze koje bi mogle da proisteknu iz obrade tih ličnih podatka, naročito kada je obrada ličnih podataka potrebna u okviru zaključenja odnosno izvršenja ugovora, osim u slučajevima kada je rok čuvanja ličnih podataka određen zakonom. U tim slučajevima, Sportina d.o.o. podatke čuva u skladu sa zakonskom zapovešću.

 

Datum: 23.5.2018.