SPORTINA KLUB

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE V SPORTINA BLED D.O.O.

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA
Sportina, zunanja in notranja trgovina na debelo in drobno, posredovanje, zastopanje, posredovanje in organizacija Bled d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce, ustanovljena 14.3.1990 je trgovsko podjetje s cca 300 trgovinami. Našim strankam se želimo približati z ustvarjanjem ponudbe za popoln življenjski slog s pomočjo kolekcij modnih blagovnih znamk kot tudi gostinstva in turizma. Naša zaveza je tudi spoštovanje zasebnosti naših strank, in varstva njihovih osebnih podatkov. Poslovanje v današnjem času je neizogibno povezano tudi z obdelavo osebnih podatkov. Povabili vas bomo v naše klube zvestobe, da bi vam našo ponudbo še bolj približali, jo naredili bolj dostopno in, če nam boste dovolili, tudi bolj prilagojeno vašim potrebam in interesom. Organizirali bomo nagradne igre, podelili različne kupone za popuste in druge ugodnosti. Pri tem bomo z zbranimi osebnimi podatki ravnali po določbah Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) in nacionalnih predpisov, ki urejajo to področje.

II. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
Sportina Bled d.o.o. je zaupanja vreden upravljavec osebnih podatkov. Razumemo zasebnost in jo spoštujemo.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

INFO HIŠA, svetovanje in izobraževanje, d.o.o., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana, info@dataprotection-officer.com, +386 1 23 55 036; Delovni čas: pon. in čet. med 10.00 in 12.00

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI
a) Sportina Bled d.o.o. osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb o nakupu blaga in storitev tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe posameznika (6/I člen točka b Splošne uredbe). V primeru reklamacije blaga, ki je uveljavljena v skladu s pravicami potrošnika, je stranka dolžna predložiti račun, ki izkazuje nakup, svoje osebno ime in kontaktne podatke, naslov in naslov e-pošte. Podatki bodo uporabljeni za namen odločanja o uveljavljeni napaki blaga oziroma zamenjavi sicer brezhibnega blaga, kadar jo upravljavec dopušča.
Če Sportina Bled d.o.o. na zahtevo kupca rezervira določeno blago, ga shrani zanj ali ga naroči zanj, se za ta namen obdelujejo podatki o osebnem imenu kupca, njegovem naslovu, e-naslovu in številki mobilnega telefona – za namen obveščanja o prispelem blagu in kasnejše sklenitve pogodbe (nakupa).
Na podlagi pogodbe Sportina Bled d.o.o. obdeluje tudi osebne podatke članov svojih klubov zvestobe; Sportina Group in XYZ. Podatki, ki se za namen uresničevanja pravic in obveznosti članstva v klubu pridobijo in nadaljevanju obdelujejo za ta namen so natančno opredeljeni v Splošnih pogojih kluba zvestobe Sportina Group in Splošnih pogojih kluba zvestobe XYZ.
Na podlagi pogodbe Sportina Bled d.o.o. obdeluje tudi osebne podatke zaposlenih, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in osebne podatke drugih sodelavcev, ki so posamezniki (in na trgu ne opravljajo gospodarske dejavnosti), v obsegu kot ga določa Zakon o trgu dela ([1]) oziroma Zakon o delovnih razmerjih ([2]).

b) Sportina Bled d.o.o. obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja 6/I člen točka c Splošne uredbe) in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki od Sportine Bled d.o.o. terjajo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom (kot so FURS, različne inšpekcije, sodišča ipd) in drugim upravljavcem (kot so ZZZS, ZRSZ, ZPIZ, AJPES…) za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

c) Sportina Bled d.o.o. na osnovi zakonitega interesa (6/I člen točka f Splošne uredbe) obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na njeno spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema Sportine Bled d.o.o.) in za namene. V povezavi z dostopom do spletnega mesta Sportina Bled d.o.o. na strežniku spremlja podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas ter obiskane strani). Poleg namena zmanjševanja tveganj vdorov in nepooblaščenih dostopov, se ti podatki lahko uporabijo v analitične in statistične namene. Na podlagi prevladujočega zakonitega interesa Sportina Bled d.o.o. obdeluje zakonito zbrane osebne podatke za namen različnih analiz in statistik, potrebnih za preverjanje pravilnosti poslovnih odločitev in načrtovanje novih.

d) V določenih primerih Sportina Bled d.o.o. zaproša svoje stranke in druge posameznike (tudi kandidate za zaposlitev) za podajo privolitev (6/I člen točka a Splošne uredbe) v obdelavo njihovih osebnih podatkov
za namen oblikovanja in posredovanja njihovim interesom, zanimanjem, zmožnostim ipd prilagojenih ponudb blaga, storitev, tudi delovnih mest. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelajo o posamezniku so natančno naštete v povabilu k privolitvi in se razlikujejo glede na kategorije posameznikov (stranke, člani klubov zvestobe, kandidati za zaposlitev). Prav tako Sportina Bled d.o.o. svoje stranke in druge posameznike (obiskovalce njene spletne strani) naproša za privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namene pošiljanja novičk o novostih v njenem prodajnem programu, prodajnem programu v okviru Sportina Group, o različnih dogodkih, pa tudi soglasja za namen pošiljanja novičk o prodajnem programu poslovnih partnerjev Sportine Bled d.o.o. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.
Če je stranka mlajša od 16 let, privolitve, zanj, ko bi šlo za storitve informacijske družbe, podajo njegovi starši ali skrbniki.

e) Obdelava osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani Sportine Bled d.o.o. je naslonjena na njihovo privolitev, razen v delu obdelave osebnih podatkov, ki je nujen za zagotavljanje pravilnega delovanja spletne strani (npr. prijava, nakupni proces, ...). Obdelava osebnih podatkov s piškotki, ki poteka na podlagi privolitve, je natančno opisana na povezavi: http://www.sportina-club.com/sl/?cookie_settings.

f) Na svojih spletnih straneh uporablja Sportina Bled d.o.o. tudi orodja za marketinško avtomatizacijo kot je SharpSpring. SharpSpring je bil 5.5. 2018 prepoznan za skladnega z zahtevami EU predpisov s področja varstva osebnih podatkov na podlagi dogovora EU – ZDA “Ščit zasebnosti (Privacy Shield). Orodje je namenjeno boljšemu poznavanju interesov in preferenc obiskovalcev spletne strani, Sportina Bled d.o.o. pa lahko v povezavi z aktivnostmi, povezanimi s trženjem, nudi zgoščen ID uporabnika družbenim omrežjem, ki jih upravljajo tretje osebe, ali drugim spletnim ponudnikom (kot so Twitter, LinkedIn, Facebook Instagram ali Google), kjer se ta podatek nato primerja s podatki družbenih omrežij ali lastnimi bazami podatkov spletnih ponudnikov, da se vam prikažejo ustreznejše informacije.

V. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE
Poleg Sportine Bled d.o.o. osebne podatke v njenem imenu in za njen račun obdelujejo tudi njeni obdelovalci, tipično so to ponudniki informacijske podpore pri obdelavi osebnih podatkov, agencije za spletno oglaševanje ali drugačno izvajanje neposrednega trženja, ter izvajalci storitev poslovne analitike.
Osebni podatki strank se ne iznašajo v tretje države, z izjemo osebnih podatkov, ki so obdelani z orodjem za marketinško avtomatizacijo SharpSpring. V tem primeru se iznašajo izven območja EU oziroma Evropskega gospodarskega prostora, pri čemer so vselej spoštovani zapovedani zaščitni ukrepi, v primeru iznosa v ZDA dogovor med EU in ZDA »Ščit zasebnosti«.

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV
S pisno zahtevo, poslano na naslov: Sportina Bled, d.o.o, Alpska cesta 43, Lesce ali DPOSI@sportina.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Sportina Bled, d.o.o, Alpska cesta 43, Lesce ali DPOSI@sportina.si , oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na spletni strani: www.sportina-club.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Sportina Bled d.o.o. bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.
Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Sportina Bled d.o.o. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Datum: 23. maj 2018

[1] Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17). [2] Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US).

Ostani v stiku

S trendi in ekskluzivnimi promocijami

Včlani se Vpiši se

O klubu