SPORTINA KLUB

SPLOŠNA PRAVILA ČLANSTVA V KLUBU ZVESTOBE SPORTINA GROUP

1. SPLOŠNO

Ta splošna pravila urejajo članstvo in ugodnosti članov v klubu zvestobe Sportina Group..

Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih poslovanja, imajo naslednji pomen:

Član – oseba, ki je  pristopila k splošnim pogojem in pridobila kartico ugodnosti Sportina Group.

Družbe v Sportini Group – podjetja v skupini Sportina Group, pri katerih lahko imetnik uporablja kartico in koristi ugodnosti kluba Sportina Group.  

v Sloveniji:
Tom Tailor Lesce, Alpska cesta 43, Lesce,
Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, Lesce,

na Hrvaškem:
Sportina, d. o. o., Remetinečka cesta 139, Zagreb
Tom Tailor Zagreb, Remetinečka cesta 139, Zagreb

v Srbiji:
Sportina, d. o. o., Beograd, Omladinskih brigada 102, Beograd
Tom Tailor, d. o. o., Omladinskih brigada 102, Beograd

v Bosni in Hercegovini:
Ab-line, d. o. o., Halilovići 6, Sarajevo
Tom Tailor, d. o. o., Sarajevo, Halilovići 6, Sarajevo
NGA, d. o. o., Halilovići 6, Sarajevo

v Črni gori:
Sportina, d. o. o., Podgorica, Cetinjski put bb, Podgorica

v Bolgariji:
Sportina Eood, Vitosha No 146B, Sofija
Tom Tailor Sofia, Vitosha No 146B, Sofija

na Kosovu:
Sportina@ albi Zona e re industriale Veternik, Priština

 

2. ČLANSTVO V KLUBU

Član kluba Sportina Group lahko postane vsaka fizična oseba, starejša od 15 let, ki pristopi k tem splošnim pogojem, tako da na enem izmed prodajnih mest, ki so vključena v klub Sportina Group, ali na portalu www.sportina-club.com izpolni pristopno izjavo in s tem izrazi voljo za včlanitev.  

Včlanitev je prostovoljna, prav tako lahko član v skladu s temi Splošnimi pogoji kadarkoli izrazi voljo za izstop iz kluba.

3. KARTICA  UGODNOSTI

Z včlanitvijo prejme član kartico ugodnosti Sportina Group in postane njen imetnik.

Vsak član lahko pridobi le eno kartico ugodnosti kluba Sportina Group.

Kartica ugodnosti kluba zvestobe Sportina Group ni prenosljiva in jo lahko uporablja le njen imetnik.

Kartica ugodnosti kluba zvestobe Sportina Group je kartica zvestobe, ki imetnikom omogoča dodatne ugodnosti, ki jih lahko izkoristijo ob nakupih v izbranih poslovalnicah Sportine Group v vseh državah, kjer deluje klub zvestobe Sportina Group, kot so navedene v 1. členu teh Splošnih pogojev.

Seznam izbranih poslovalnic Sportina Group, v katerih lahko imetnik izkoristi ugodnosti s kartico ugodnosti Sportina Group, je objavljen na spletni strani www.sportina-club.com in na prodajnih mestih, kjer lahko imetnik izkoristi ugodnosti iz naslova kartice kluba zvestobe Sportina Group.

Ob koriščenju ugodnosti iz nakupov lahko podjetje v Sportini Group, prodajalci na prodajnem mestu, na katerem imetnik kartice ugodnosti opravlja nakup, zahtevajo osebni dokument, s pomočjo katerega lahko identificirajo imetnika kartice ugodnosti Sportina Group. Če imetnik odkloni izkaz istovetnosti z osebnim dokumentom, mu bo zaradi dvoma v upravičenost uporabe kartice ugodnosti na prodajnem mestu lahko zavrnjena možnost koriščenja ugodnosti in vštevanja nakupa v vsoto za določitev bonitetnega razreda.

4. IZDAJATELJ KARTICE

Izdajatelj in lastnik kartice ugodnosti Sportina Group je Sportina Bled, d. o. o., Alpska 43, 4248 Lesce.

 5. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Izdajatelj, Sportina Bled, d. o. o., v smislu predpisov na področju varstva osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES; v nadaljevanju: Splošna uredba in na njeni podlagi izdani nacionalni predpisi) šteje za upravljavca osebnih podatkov članov, imetnikov kartice.

Upravljavec zasebnost svojih članov in varstvo njihovih osebnih podatkov šteje za pomembno zavezo. Osebne podatke članov bo obdeloval skladno s predpisi in v tem času zagotavljal tudi ustrezne ukrepe za varnost osebnih podatkov, vse z namenom preprečitve nepooblaščene ali nezakonite obdelave osebnih podatkov članov.

Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov članov je njihov pristop k tem splošnim pogojem, kot je opisan v 2. členu. V smislu Splošne uredbe gre za pravni temelj po členu 6/I točki b).

Za namen uresničevanja pravic in obveznosti članstva v klubu zvestobe Sportina Group upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke članov:

  • identifikacijske podatke: osebno ime, naslov, e-naslov, številka mobilnega telefona, država prebivališča, spol,
  • podatke o nakupih opravljenih s člansko kartico, kot so datum in vrednost nakupa, številka računa, količina izdelkov, način plačila, prodajalna nakupa, prodajalec, oznaka blagajne,
  • podatke ob kupljenih izdelkih, kot so tip izdelka, EAN koda izdelka, blagovna skupina, velikost izdelka, barva izdelka, blagovna znamka izdelka ter
  • podatke o uveljavljenih ugodnostih, kot so datum in vrednost nakupa, številka računa, EAN koda izdelka, količina izdelkov, prodajalna nakupa, prodajalec, oznaka blagajne.

Na osnovi obdelave navedenih podatkov članu pripadajo ugodnosti, upravljavec pa jih obdela tudi za analize in statistike, namenjene njegovim notranjim poslovnim procesom, predvsem analizi uspešnosti določenega prodajnega programa in načrtovanju novih produktov in storitev. Takšno obdelavo osebnih podatkov članov upravljavec naslanja na prevladujoč zakoniti interes v skladu z 6/I točko f) Splošne uredbe.

Analizo nakupovalnih navad posameznega člana, ki je namenjena neposrednemu ciljnemu trženju s članu prilagojenimi ponudbami in obsega tudi naslednje vrste osebnih podatkov: najljubša trgovina (glede na ustvarjeni promet), najpogosteje obiskana trgovina, najljubša blagovna znamka (glede na ustvarjeni promet), najpogosteje kupljena blagovna znamka, dan zadnjega nakupa in zadnja trgovina, v kateri je član opravil nakup, kolikokrat povprečno član kupuje pri podjetjih v Sportini Group (v preteklem letu), kolikšen je povprečen MD oziroma kazalnik, ali je član ljubitelj akcij ali kupuje bolj v redni prodaji, najuspešnejši komercialni kanal (na katerega od njih se odziva), promet letos, promet lani, datum prijave, razpršenost nakupovanja (v koliko različnih poslovalnicah kupuje član), upravljavec nasloni na od splošnih pogojev ločeno pridobljeno osebno privolitev člana.  

Osebni podatki članov se v skladu s pogoji iz 28. člena Splošne uredbe posredujejo  obdelovalcem, ki upravljavcu nudijo informacijsko podporo pri njihovi obdelavi. Upravljavec svoje obdelovalce izbira s potrebno skrbnostjo in ob njihovi želji, da del zaupanih nalog prepustijo svojim pogodbenim partnerjem (v pod-obdelavo) zahteva, da pred tem pridobijo njegovo pisno privolitev v njihov angažma.  

Pravice člana, ki se nanašajo na obdelavo njihovih osebnih podatkov (pravica do dostopa, popravka, prenosa podatkov in druge, ki so vezane na pravni temelj iz 6/I člena točke b) Splošne uredbe), ti uveljavljajo pri upravljavcu, tako da nanj naslovijo pisno zahtevo z določno vsebino, bodisi po pošti na naslov: Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, Lesce ali na e- naslov: klub@sportina.si. Tako kot ostali posamezniki, se lahko tudi člani s svojimi vprašanji in zahtevami obrnejo neposredno na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov pri upravljavcu je na voljo v Informacijah za posameznike Sportine d.o.o., objavljenih na spletni strani www.sportina-club.com, na povezavi http://sportina-club.com/sl/Informacije_za_posameznike/ .
 

6. DOLOČITEV BONITETNEGA RAZREDA ČLANA

Ko član opravi nakup pri enem od podjetij iz Sportine Group (iz 1. člena teh Splošnih pogojev), se podatki o nakupu vnesejo v centralno zbirko nakupov članov, ki jo vodi upravljavec, hkrati pa se ti podatki shranijo tudi pri podjetju članu Sportine Group, pri katerem je član nakup opravil.

Ob vsakem nakupu se podatki člana v centralni zbirki obdelajo za namen ugotavljanja bonitetnega razreda – preverjanja, ali in katera ugodnost ob določenem nakupu, glede na opravljene nakupe v preteklem obdobju, pripada članu. Podatki o bonitetnem razredu so po vnosu podatkov o nakupu na voljo podjetju v Sportini Group, pri katerem član opravlja nakup, za namen nudenja ugodnosti - obračuna popusta.

Pri obdelavi osebnih podatkov, ki se nanaša na članove nakupe z uporabo kartice ugodnosti, za namen določitve bonitetnega razreda in uveljavitve ugodnosti, podjetja v Sportini Group štejejo za skupne upravljavce (26. člen Splošne uredbe). Osebni podatki o nakupih člana in uveljavljenih ugodnostih se vpisujejo v centralno zbirko, vsako od podjetij jih obdeluje za namen izvajanja pravic člana, hkrati pa osebne podatke članov, ki so opravili nakupe pri njem, obdeluje tudi za namen lastnih statistik in analiziranja svojih prodajnih strategij ter načrtovanje novih (6/I člen točka f) Splošne uredbe).

Ker klub Sportina Group deluje v več državah, od katerih nekatere v smislu Splošne uredbe štejejo za t.i. tretje države (države, ki niso članice Evropske Unije ali del Evropskega gospodarskega prostora); kot so Srbija, Bosna in Hercegovina in Kosovo, se ob izvajanju pravic člana njegovi osebni podatki, ki so potrebni za določitev bonitetnega razreda in uveljavitev ugodnosti iznašajo v te države. Iznos je potreben za izvajanje članskih pravic. V smislu Splošne uredbe je dopusten na podlagi 49/I člena točke b) Splošne uredbe.

Družbe v Sportini Group bodo glede osebnih podatkov članov zagotavljale enak nivo varnosti kot upravljavec – Sportina d.o.o.; oziroma v skladu z zahtevami Splošne uredbe, ne glede na to, ali imajo sedež v državah članicah Evropske unije ali v državah, ki štejejo za t.i. tretje države.

 7. VRSTE UGODNOSTI

Član uveljavlja ugodnosti z uporabo kartice ob nakupih v podjetjih v skupini Sportina Group, pri čemer se vrednosti opravljenih nakupov seštevajo. Bonitetno obdobje, v katerem se seštevajo vrednosti nakupov, je omejeno na eno leto, to je od 1. januarja do 31. decembra. Bonitetni razred člana se določi za preteklo bonitetno obdobje.

Ugodnost (višina popusta) se članu prizna glede na doseženi bonitetni razred in se spreminja, glede na vrednosti nakupov člana v posameznem bonitetnem obdobju.

Bonitetni razredi kluba Sportina Group

Bonitetni razred

Skupna vrednost nakupov v bonitetnem obdobju v €

Višina popusta

1.

od 0 do 99,99 €

0 %

2.

od 100 do 299,99 €

3 %

3.

od 300 do 499,99 €

5 %

4.

od 500 do 749,99 €

7 %

5.

od 750 do 999,99 €

9 %

6.

od 1000 do 2499,99 €

11 %

7.

od 2500 do 4999,99 €

15 %

8.

nad 5000 €

20 %

 

Vrednost nakupa, ki ga član opravi pri podjetju v Sportini Group, v domači valuti, ki ni EUR, se ob vnosu podatka v centralno zbirko pretvori v EUR, po tečaju Banke Slovenije na dan opravljenega nakupa.

Dodatne ugodnosti

Član kluba se lahko naroči na prejemanje rednih novičk (Newsletter) o prodajnem programu podjetij v Sportini Group, kot tudi novičk (Newsletter) s ponudbami poslovnih partnerjev družb v Sportini Group ter prejemanje posebej članu prilagojenih ponudb.

Član se naroči na prejemanje izbranega Newsletter-a, tako da izrazi voljo za njegovo prejemanje in dovoli uporabo svojega e-naslova za namen pošiljanja.

Članu prilagojena ponudba bo oblikovana na podlagi podatkov o članstvu v klubu (osebno ime, prebivališče, spol, datum rojstva, številka kartice, poslovalnica, v kateri ste izpolnili prijavnico), podatkov o opravljenih nakupih s člansko kartico in uveljavljenih ugodnostih (datum in vrednost nakupa, popust, številka računa, EAN koda izdelka, količina izdelkov, vrsta izdelkov kot so tip izdelka, blagovna skupina, velikost izdelka, barva izdelka, blagovna znamka izdelka, prodajalna nakupa, prodajalec, oznaka blagajne) in podatkov o vaših interesih zbranih z analitičnimi piškotki ob obiskih spletišč Sportine Group, ob uporabi članove številke mobilnega telefona (za namen pošiljanja SMS/MMS) in e-naslova. Takšna ponudba bo oblikovana in članu poslana le na podlagi njegove privolitve v obdelavo navedenih osebnih podatkov za ta namen.

Splošna obvestila o dodatnih ugodnostih za člane, so lahko objavljena tudi na spletnem portalu www.sportina-club.com.

8. PRAVILA UPORABE KARTICE UGODNOSTI SPORTINA GROUP

Član, ki želi pri nakupu uporabiti kartico ugodnosti, jo je dolžan na prodajnem mestu, na blagajni nakupa, predložiti pred plačilom izbranega blaga. Poznejši vpis opravljenega nakupa v centralno zbirko ni mogoč, prav tako ni mogoče naknadno, po opravljenem plačilu, uveljaviti ugodnosti - popustov.

Brez predložitve kartice na samem prodajnem mestu, na blagajni nakupa, prav tako ni mogoče uveljaviti dodatnih ugodnosti za člane.

Ugodnosti z uporabo kartice ni mogoče izkoristiti med sezonskimi razprodajami in za izdelke, ki so v akciji. Popusti se med sabo ne seštevajo. Vrednost kupljenih znižanih izdelkov pa se kot vsi drugi nakupi všteva v vsoto nakupov na kartici za namen določitve bonitetnega razreda.

Pri morebitnih tehničnih težavah in višji sili, ki ovira delovanje računalniškega sistema, ki podpira delovanje kartice ugodnosti oziroma obdelave osebnih podatkov za namen beleženja nakupov in uveljavljanja ugodnosti, Sportina d.o.o. imetnikom kartice ugodnosti za čas sistemskih motenj ne zagotavlja naknadnega vpisa nakupov in/ali uveljavljanja ugodnosti iz naslova kartice ugodnosti Sportina Group. Sportina, d. o. o. in druga podjetja iz Sportine Group niso odgovorna za morebitno škodo, ki bi lahko nastala imetnikom kartice zaradi morebitnih tehničnih težav in višje sile, ki ovirajo delovanje računalniškega sistema – podporo kartice ugodnosti Sportina Group.

9. MENJAVA KARTICE

Član izgubo ali krajo kartice ugodnosti nemudoma prijavi po pošti neposredno na sedež izdajatelja, podjetja Sportina, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce, po telefonu 080 13 13 ali na e-naslov klub@sportina.si. Izdajatelj mu bo na naslov prebivališča najpozneje v 90 dneh po prejemu prijave poslal novo. Vse ugodnosti z izgubljene ali ukradene kartice se prenesejo na novo. Stara kartica se blokira takoj po prejemu obvestila o njeni izgubi ali kraji. Člani kluba Sportina Group lahko pridobijo vse informacije, povezane s klubom, na brezplačni telefonski številki 080 13 13.

Če je kartica ugodnosti Sportina Group imetniku odtujena, izdajatelj ne prevzema odgovornosti za uporabo ugodnosti s strani tretjih oseb.

10. PRENEHANJE ČLANSTVA

Kartica ugodnosti Sportina Group je veljavna do pisnega preklica izdajatelja oziroma ves čas članstva imetnika v klubu zvestobe Sportina Group. Član kluba zvestobe Sportina Group lahko kadarkoli s pisno izjavo, ki jo pošlje po pošti na sedež izdajatelja Alpska cesta 43, 4248 Lesce, ali po elektronski pošti na naslov klub@sportina.si, izjavi voljo za izstop iz kluba – prenehanje članstva.

Šteje se, da članstvo posameznika v klubu zvestobe Sportina Group preneha dan po prejemu izjave o izstopu s strani Sportine d.o.o. Če so na ta dan na kartici morebitne neizkoriščene ugodnosti se šteje, da se jim je član z izstopom odpovedal, lahko pa jih uveljavi od časa oddaje izstopne izjave do naslednjega dne po prejemu le-te s strani Sportine d.o.o.

Izdajatelj kartico ugodnosti lahko prekliče, če je od zadnjega nakupa, ki ga je član opravil s kartico minilo več kot dve leti. O preklicu kartice izdajatelj člana ni dolžan obveščati.

Upravljavec bo osebne podatke bivšega člana hranil še pet let po izteku članstva.

11. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV NA PORTALU

Spletni portal www.sportina-club.com je vstopna točka, na kateri lahko člani kluba Sportina Group dostopajo do svojih osebnih podatkov: stanja na kartici (vsote nakupov v bonitetnem obdobju), bonitetnega razreda in kratkoročnih ugodnosti, hkrati pa lahko naredi potrebne popravke oziroma spremembe svojih osebnih podatkov iz pristopne izjave (osebno ime, naslov, e-naslov, številka mobilnega telefona, država prebivališča).

Ob spremembi osebnih podatkov člana, kot so osebno ime, naslov, e-naslov, številka mobilnega telefona, država prebivališča, je član o tem dolžan obvestiti upravljavca, v 30-ih dneh po navadni pošti na naslov Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, Lesce ali po e-pošti na e-naslov klub@sportina.si.

Dostop do osebnih podatkov člana na portalu www.sportina-club.com je omogočen ob aktivaciji računa z elektronskim naslovom, ki ga je član navedel na pristopni izjavi ob včlanitvi v klub, in geslom, ki ga uporabnik pridobi po uspešni aktivaciji računa prek spleta.

Član zagotavlja, da je upravljavcu posredoval osebne podatke, ki so točni in se zavezuje sporočati potrebne popravke in spremembe v rokih in na način določen s temi Splošnimi pogoji. V primeru napak, ki so posledica netočnih podatkov, Sportina d.o.o. ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, ki bi lahko nastala članu iz tega naslova.

12. OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

Ti Splošni pogoji veljajo od dneva, ko se objavijo na spletni strani www.sportina-club.com.

Izdajatelj si pridržuje pravico spreminjanja teh splošnih pogojev, tudi ukinitve kluba Sportina Group. Vse spremembe se javno objavijo na spletni strani www.sportina-club.com in veljajo od dneva takšne spletne objave. Člani so o spremembi obveščeni po e-pošti. Če član uporablja kartico ugodnosti tudi po tako objavljenih spremembah, se šteje, da se z njimi strinja.

 

Datum: 23. maj 2018

Ostani v stiku

S trendi in ekskluzivnimi promocijami

Včlani se Vpiši se

O klubu